Clienţi casnici

Clientul casnic este clientul care cumpără gaze naturale pentru consumul casnic propriu.
Gazul natural este una dintre cele mai eficiente surse de energie, fiind considerat şi o sursă prietenoasă cu mediul comparativ cu petrolul sau cărbunele.
Din ce în ce mai multe familii aleg confortul oferit de încălzirea cu gaze naturale din multiple motive:

• pot controla eficient consumul, beneficiind şi de autonomie;
• se pot încălzi printr-o metodă cu randament energetic ridicat;
• echipamente fiabile si cu durata mare de utilizare;
• protejează mediul, emisia de noxe fiind minimă.

     Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a stabilit, prin Ordinul nr. 77 din 10 septembrie 2009, un nou conţinut al contractului cadru de furnizare, în baza căruia se desfăşoară activitatea de furnizare reglementată a gazelor naturale către consumatorii casnici.

    Printre principalele prevederi ale noilor contracte se numără extinderea termenului de plată a facturii la 30 de zile calendaristice (faţă de 15 zile anterior), introducerea sistemului de facturare a gazelor naturale pe bază de program de consum cu posibilitatea autocitirii lunare a contorului de către consumator şi transmiterea lunară a indexului către furnizor, în condiţiile şi la termenele stabilite de acesta.
     Vă invităm să citiţi integral prevederile Condiţiilor standard de furnizare reglementată a gazelor naturale în documentul alăturat. (Anexa la contractul standard de furnizare)

              

               Citirea trimestrială a indexului contorului

   Conform contractului de furnizare, baza de calcul a emiterii facturii lunare o reprezintă fie cantităţile lunare estimate în programul de consum pentru anul 2016, convenit între client şi furnizor, fie consumul lunar determinat de client în urma autocitirii indexului contorului şi transmiterii acestui index către furnizor.

    Facturarea pe baza programului de consum are la bază cantităţile lunare estimate în contract la rubrica ,,Istoric de consum/cantităţi lunare determinate în baza profilului de consum anual”. Acest sistem de facturare implică obligaţia furnizorului de a regulariza trimestrial consumul real faţă de cel estimat şi valorile de plată ale acestora, prin intermediul facturii de regularizare, emisă pe baza citirii contorului de către personalul autorizat o dată la 3 luni. Astfel, citirea indexului contorului de către personalul Premier Energy se realizează o dată la trei luni, interval în care două luni se facturează în baza programului de consum. Diferenţele de consum înregistrate în cea de-a treia lună de citire vor fi evidenţiate în factura trimestrială de citire, fie ca diferenţă de plată, fie ca plată în avans, după caz.

    Facturarea pe baza autocitirii contorului are la bază opţiunea clientului, exprimată în contract, de a renunţa la programul de consum în favoarea transmiterii lunare a indexului contorului de gaze naturale către furnizor, în condiţiile şi termenii precizaţi de către acesta.

   Astfel, transmiterea indexului către Premier Energy se poate face numai într-un anumit interval al lunii, comunicat fiecărui client, pentru a se evita perturbarea procesului de facturare în ansamblu (în situaţia în care autocitirea nu este transmisă cu respectarea condiţiilor şi termenelor precizate de furnizor, facturarea se va realiza în baza cantităţilor estimate în programul de consum precizat în contract). Astfel, citirea indexului contorului de către personalul Premier Energy se realizează o dată la trei luni, interval în care două luni se facturează în baza autocitirii contorului. Diferenţele de consum înregistrate în cea de-a treia lună de citire vor fi evidenţiate în factura trimestrială de citire, fie ca diferenţă de plată, fie ca plată în avans, după caz.

 

Cum devin client?

Pentru ca Premier Energy să vă poată furniza gazele naturale, trebuie să vă racordaţi instalaţia de utilizare la reţeaua de distribuţie si să încheiaţi un contract de furnizare.

Paşii pe care trebuie să-i urmaţi sunt următorii:

Pasul 1. Solicitarea acordului de acces la sistemul de distribuţie

Depuneţi o cerere de acord de acces (formular tip) şi achită tariful pentru analiza şi elaborarea acordului de acces.

Pasul 2. Acordul de Acces la Sistemul de Distribuţie

Primiţi acordul de acces la reţeaua de distribuţie gaze naturale împreună cu scrisoarea în care este precizată valoarea tarifului de racordare şi cererea de racordare.

Pasul 3. Cererea de racordare la reţeaua de distribuţie si contractul de racordare

Depuneţi cererea de racordare la reţeaua de distribuţie, semnaţi contractul de racordare la sistemul de distribuţie şi plătiţi tariful de racordare.

Pasul 4. Contractul de execuţie instalaţie de utilizare gaze naturale

Semnaţi contractul de execuţie instalaţie de utilizare gaze naturale şi achitaţi minim 30% din contravaloarea lucrării, diferenţa fiind achitată la terminarea lucrării.

Pasul 5. Execuţie lucrări

Lucrările de execuţie a branşamentului vor fi efectuate de către Premier Energy şi durează maxim 180 de zile lucrătoare de la obţinerea Autorizaţie de Construire.

Lucrările la instalaţia de utilizare vor fi realizate de către Premier Energy şi durează maxim 180 de zile lucrătoare. Tariful include atât manopera şi materialele necesare, cât şi întocmirea documentaţiei necesare şi avizarea proiectului.

Pentru instalarea unei centrale termice şi realizarea instalaţiei termice trebuie să contactaţi o firmă care deţine autorizarea ISCIR.

Pasul 6. Contractul de furnizare gaze naturale

Punerea în funcţiune a instalaţiei va avea loc după finalizarea lucrărilor de racord şi instalaţie de utilizare şi semnarea unui contract de furnizare de gaze naturale. Premier Energy va instala contorul de gaze.

Contractul reprezintă convenţia scrisă între Premier Energy şi client în baza căreia se prestează serviciul de furnizare gaze naturale şi garantează respectarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor.

 

  Acte necesare

• Copia actului de identitate (B.I./C.I. după caz)

• Copia actului de proprietate/închiriere cu acordul coproprietarilor sau al proprietarilor (după caz) și copie B.I/C.I. ale acestora, după caz;

• Autorizație de construire imobil, dacă actul de proprietate este doar pentru teren;

• Acordul proprietarului/proprietarilor coloanei de gaze naturale, conform HG nr. 1043/2004, după caz;

• Acordul proprietarului/proprietarilor conductei/branșamentului sau declarație notarială a solicitantului pe propria răspundere;

• Acordul Asociației de Locatari/Proprietari, în conformitate cu Legea 230/2007, după caz;

• Plan de încadrare în zonă, după caz.

Descărcaţi aici Cererea pentru Acordarea Accesului la Sisitemul de distribuţie a Gazelor Naturale pentru Persoane Fizice

 

   Facilități oferite Clienților Vulnerabili

Conform Ordinului ANRE nr. 29, secţiunea a 2-a, art. 8 – (1) clientul vulnerabil este clientul casnic care îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii:

1.   are venituri reduse, situate până la un prag stabilit de instituţiile statului cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale;

2.  la locul de consum locuieşte o persoană care din motive de sănătate/vârstă necesită condiţii speciale referitoare la activitatea de furnizare a gazelor naturale.

Tipurile de facilităţi asigurate clienţilor vulnerabili din motive de venituri reduse sunt următoarele:

1. ajutoare financiare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale acordate de către instituţiile statului cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale, care stabilesc cuantumul, limita de venit pentru care se acordă aceste ajutoare, precum şi modalităţile de implementare a acestor facilităţi;

2.  facturarea lunară a consumului de gaze naturale de către furnizor doar pe baza consumului efectiv de gaze naturale, determinat prin citirea de către operator/autocitirea de către clientul vulnerabil a indexului echipamentului de măsurare, în perioada în care instituţiile statului cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale acordă ajutoare financiare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale (art. 9 – 1, Ordinului ANRE nr. 29).

Pentru mai multe detalii poţi consulta documentul alăturat Tipuri de facilităţi puse la dispoziţie clienţilor vulnerabili.